Sprinkler

Sprinkler är i särklass den bästa och säkraste aktiva brandskyddslösningen när det gäller person-, verksamhet-, och egendomsskydd, exempelvis inom industrier, lager, kontor, varuhus, skolor, vårdinrättningar och olika boendeformer. Vi erbjuder ett aktivt brandskydd i alla miljöer såsom vattensprinkler, vattendimma, kökssläcksanläggning och skuminstallationer.

Aktivt brandskydd

Ett aktivt brandskydd är en installation som automatiskt övervakar och vid brand aktiverar släckfunktioner. En av de aktiva brandskyddsprodukterna vi installerar och underhåller kallas för automatisk vattensprinkler. Automatisk vattensprinkler är, till skillnad från brandlarm, ett aktivt brandskydd. Individuell aktivering av sprinklerhuvuden gör att släckprocessen startar över brandhärden och erforderligt antal sprinkler aktiveras. I hotell, bostäder, kontor och kommersiella lokaler aktiveras oftast endast 1–2 sprinkler – vilket då kommer att ses som en ”incident” istället för totalskada!

Genom att applicera rätt mängd, på rätt plats, i rätt tid minimeras utsläpp av giftiga gaser och förorenat släckvatten – nog så viktigt att ta hänsyn till ur miljöperspektiv.

Installation av sprinklersystem är en investering som oftast betalar sig omgående – om man planerar in installationen i tidigt skede och utnyttjar tekniska byten enligt BBR i byggprocessen.

Livräddning & svenska byggreglemente

De svenska reglerna som gäller benämns SBF 120:7. Detta regler uttrycker klart och tydligt att en sprinkleranläggnings status alltid skall vidmakthållas.

I byggreglementen finns många ”bör” och därmed möjligheter till olika tolkningar, men ett oeftergivligt krav finns klar uttalat: ”Ingen människa ska någonsin omkomma i en byggnad till följd av brand.” – Detta ansvar åligger såväl nyttjaren som fastighetsägaren.

I många fall är det sprinkleranläggningen uppgift att agera livräddare varför det är absolut nödvändigt att alltid hålla anläggningen i fullgott skick, så att den ständigt är redo att träda in. Detta uppnås genom regelbunden tillsyn och service.